BGA Nieuwsbrief 20 juni 2021

Geachte besturen van de BGA-verenigingen,

Afgelopen donderdagavond, 17 juni, heeft de voorjaarsvergadering plaatsgevonden. Dat vond plaats op een corona-veilige wijze op een tropische dag, waar het Nederlands elftal met succes de strijd aanging tegen Oostenrijk.
Hoewel er veel leden wel op de ledenvergadering waren, deden er ook veel leden aan representatieve participatie. Het is om die reden dat wij in deze nieuwsbrief enkele punten uit die vergadering onder uw aandacht brengen.

Financiële zaken

Het financieel verslag over het afgelopen seizoen 2020-2021 werd op advies van de kascommissie door de vergadering goedgekeurd en het bestuur werd decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.
De begroting voor het seizoen 2021-2022 werd door de ledenvergadering vastgesteld.

Schaatsen voor jongeren

Dit onderwerp is zowel in de nieuwsbrief van 22 april 2021 als in de stukken van de afgelopen ledenvergadering onder uw aandacht gebracht. De ledenvergadering heeft in dat stuk de noodzaak om meer aandacht te geven aan het belang van de jeugd herkend en onderschreven. Dat heeft er in geresulteerd dat het voorstel van ons bestuur is aangenomen.
Dat voorstel houdt in het kort het volgende in:

  • Het vrijdagtrainingsuur van 18.10 – 19.15 uur wordt een trainingsuur waarop zoveel als mogelijk jongeren van ca. 12 tot 18 jaar zullen worden gefaciliteerd.
  • Er worden groepjes gemaakt van maximaal 15 schaatsers op basis van aanleg en fysieke mogelijkheden en niet op basis van het lidmaatschap van een vereniging. Daardoor ontstaan kwalitatief samenhangende groepjes. Leuker en uitdagender voor deze jongeren en belangrijk voor het groepsgevoel.
  • Die groepjes zullen worden getraind door trainers van een BGA-vereniging, die daarvoor gekwalificeerd zijn en een passie hebben voor het op een aantrekkelijke manier training geven aan jongeren. De kosten van die trainers zullen voor rekening van de BGA komen. Wij vragen u om bij de secretaris van de BGA aan te geven welke trainer(s) van uw vereniging daarvoor bij uitstek geschikt zijn.
  • Deze opzet, waarvan deelname uiteraard vrijwillig is, geldt in ieder geval voor het seizoen 2021-2022 en zal daarna worden geëvalueerd.

Voor het overige verwijs ik u kortheidshalve naar de eerder toegestuurde stukken.

Roosterwijzigingen

In de nieuwsbrief van 22 april 2021 en bij de stukken van de afgelopen ledenvergadering hebben wij een voorstel gedaan dat met name ingrijpend was voor de opzet van de zondagavond. Ook hier lag met name het belang van (het wedstrijdschaatsen door) de jeugd ten grondslag aan dat voorstel. Op dat voorstel hebben verenigingen, die op zondagavond toerschaatsen organiseren voor hun leden, tegenvoorstellen gedaan. Dat heeft er in geresulteerd dat wij op basis daarvan ons voorstel hebben aangepast. De ledenvergadering heeft na een constructieve discussie over de effecten in overgrote meerderheid ingestemd met dit aangepaste voorstel, waarbij na afweging van alle belangen opnieuw het belang de jeugd heeft geprevaleerd. Dit nieuwe zondagavond-rooster ziet er het komende zoen als volgt uit:

16.10 – 17.40regulier publieksijs
17.40 – 18.00ijsverzorging
18.00 – 19.00toerschaatsen (samenvoeging 2 uren)
19.00 – 19.20ijsverzorging
19.20 – 21.45wedstrijden
21.45 – 22.00ijsverzorging
22.00 – 23.00buffelen (1x per maand) of iets anders

Na het komende schaatsseizoen zal dit programma geëvalueerd worden.
Voor wat betreft het samenvoegen van de twee toerschaatsuren op zondagavond heeft een rol gespeeld dat er per toerschaatsuur door de directie van de Jaap Edenbaan een maximum is gesteld van 405 schaatsers; op zondagavond zouden er dus 810 toerschaatsers mogen zijn. Het afgelopen seizoen waren het er 275 op die twee uur en het seizoen daarvoor 265. Mede op basis daarvan is in ieder geval voor het komende schaatsseizoen het samenvoegen van die twee toerschaatsuren in overgrote meerderheid geaccepteerd.

Bestuursverkiezingen

De afgelopen ledenvergadering waren er bestuursverkiezingen. Conform het rooster van aftreden waren aftredend Albert Gerritsen en Henk Portengen. Tot mijn verbazing was er door geen enkele vereniging een kandidaat voorgedragen! Gelukkig waren zowel Albert als Henk herkiesbaar en beiden zijn bij acclamatie en met applaus herkozen. Binnen het bestuur zijn de taken enigszins verschoven. Henk Portengen was niet meer beschikbaar voor de functie van penningmeester. Die functie is overgenomen door Bart Postma. Henk zal zich in zijn functie van algemeen bestuurslid in het bijzonder bezighouden met zaken die verband houden met marathonschaatsen en de nieuwbouw op het Jaap Edencomplex. Voor Albert Gerritsen zijn dat in het bijzonder zaken die verband houden met het langebaanschaatsen en selecties.

Tot zover een korte terugmelding van de agendapunten van de afgelopen ledenvergadering, die – met uitzondering van het agendapunt bestuursverkiezingen – relevant zijn voor het ijsboekje, dat u binnenkort tegemoet kunt zien.

Wij wensen u een goede en sportieve zomer.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van de BGA,
Kees Schrama, voorzitter.

Reacties zijn gesloten.