Boekje IJstrainingen

Voorwoord

Beste bestuursleden van de BGA-verenigingen,

Voor u ligt het ijsboekje voor het schaatsseizoen 2021-2022. Een nieuw schaatsseizoen, dat hopelijk gevrijwaard blijft van welke beperking ook. Een schaatsseizoen, waarin we weer vrijuit hopen te kunnen schaatsen tijdens het jeugdschaatsen, het toerschaatsen, op de trainingen, in langebaanwedstrijden en in marathons. Een schaatsseizoen, waarin ook shorttrack hopelijk weer mogelijk zal zijn.
Hieronder zijn een zevental belangrijke punten beschreven. Een deel van die punten houdt verband met het door de ledenvergadering gesteunde voorstel om in ieder geval komend schaatsseizoen extra mogelijkheden aan de jeugd tot 18 jaar te bieden op het gebied van trainingen op vrijdag 1 en wedstrijden op zondagavond. Die keuze voor meer mogelijkheden voor de jeugd betekent onvermijdelijk veranderingen voor andere schaatsers. Getracht is die veranderingen zo beperkt mogelijk te houden. Na afloop van het schaatsseizoen zullen de verschillende veranderingen geëvalueerd worden. Al met al ben ik content met het rooster en heb ik goede hoop op een seizoen met onbezorgd schaatsplezier, zowel voor de jeugd-, de toer- én de wedstrijdschaatsen op onze Jaap Edenbaan.
Dat alles kan alleen maar met de hulp en inzet van veel vrijwilligsters en vrijwilligers, die ik daarvoor op voorhand bedank. Ook dank aan Bart Postma, die dit ijsboekje met zorg en toewijding heeft opgesteld.
Voor nu wens ik u een goed en sportieve zomer en ik hoop u in oktober weer op de Jaap Edenbaan te treffen.

Met vriendelijke groet,
Kees Schrama
Voorzitter BGA

Belangrijke onderwerpen

1. Corona

Op dit moment is het nog niet bekend welke corona-maatregelen nog of weer van kracht zullen zijn tijdens het nieuwe schaatsseizoen. Indien er nog beperkende maatregelen van toepassing zijn aan het begin van of van toepassing worden tijdens het schaatsseizoen dan zullen de financiële gevolgen daarvan gecompenseerd worden.

 1. Aangevraagde en niet-gebruikte abonnementen kunnen voor 1 november kosteloos geannuleerd worden.
 2. Uitval van trainingsuren tijdens het seizoen als gevolg van corona-maatregelen van de Jaap Edenbaan zal leiden tot financiële compensatie van de abonnementsgelden. Deze compensatie zal na afloop van het seizoen via de verenigingen worden afgehandeld.

2. Abonnementsprijzen.

Diverse abonnementsprijzen zijn aangepast aan de verhogingen die de Jaap Edenbaan heeft doorgevoerd. Maar de prijzen van de hardrijders- en selectieabonnementen zijn gelijk gebleven.

3. Zondagavond

De zondagavond is opnieuw ingedeeld. Er is nog 1 toerschaatsuur M28, van 18.00 tot 19.00 uur. Dat wordt gevolgd door een wedstrijdblok van 19.20 tot 21.45 uur. Vanaf 22.00 uur buffelen (een keer per maand) of een andere activiteit van de baan.

4. Korting op 2e abonnement wedstrijdschaatsen.

De kortingsregeling op een 2e abonnement hardrijders wordt ook met 1 jaar verlengd. Breng dat onder de aandacht van uw leden.

5. Wedstrijdkaarten voor jeugdschaatsers

Jeugdschaatsers kunnen onder voorwaarden meedoen aan de baanwedstrijden voor pupillen door het aanschaffen van een wedstrijdkaart. Zie verder onder Jeugdschaatsen voor de details van de regeling.

6. Shorttrack

De mogelijkheden voor shorttrack zijn uitgebreid. Zie pag. 8 voor alle bijzonderheden.

7. Experiment Jeugd op vrijdag 1

De BGA gaat voor jeugd van 10 tot 18 jaar trainingsgroepen opzetten met BGA-trainers waar jeugdleden van alle verenigingen aan deel kunnen nemen. Zie pag. 10 voor alle bijzonderheden.

Wij vertrouwen erop dat ook dit jaar weer gerekend kan worden op de medewerking van de vrijwilligers (m/v) op de Jaap Edenbaan. Wij willen U daarvoor bij voorbaat hartelijk danken.

Als Bestuur van de Baanvereniging Groot Amsterdam wensen wij U een heel goed schaatsseizoen 2021-2022 toe.

Namens het Bestuur
Bart Postma

2. Inleiding

Voor deelname aan de trainingen op de Jaap Edenbaan worden door de BGA abonnementen afgegeven voor de onderdelen hardrijden, toerschaatsen, jeugdschaatsen en shorttrack.

Elke deelnemer aan wedstrijden, georganiseerd onder de regels van de KNSB dient in het bezit te zijn van een geldige wedstrijdlicentie, die door de deelnemer zelf moet worden aangevraagd bij het Bondsbureau van de KNSB. Deelname aan trainingen en/of wedstrijden geschiedt op eigen risico.

3. Abonnementen

Alle abonnementen moeten door de verenigingen worden aangevraagd bij de BGA, dus ook de abonnementen voor de leden van alle selecties (baanselecties LB en MA, C-groep, Jaap Edenselectie, Kanjergroep, Neogroep, Mastersgroep en Gewestelijke marathonselectie).

De prijzen van abonnementen zijn afhankelijk van de categorie- indeling en het “soort” abonnement. Onder “soort” wordt verstaan:

 • Hardrijdersabonnement
 • Selectie-abonnement
 • Toerschaatsabonnement
 • Shorttrackabonnement
 • Jeugdschaatsabonnement
 • Trainers- en begeleiders abonnement
 • Wedstrijdkaart

Aan één persoon kunnen meerdere (soorten) abonnementen worden verstrekt.
Houders van een hardrijders- of selectieabonnement of wedstrijdkaart mogen deelnemen aan de langebaan- en marathonwedstrijden op de Jaap Edenbaan.

Quota abonnementen

Abonnementen worden verstrekt volgens de quota van de BGA. Extra abonnementen kunnen worden aangevraagd bij de abonnementencoördinator. Voor het nieuwe seizoen zijn er beperkingen bij het toerschaatsen op maandag M22, dinsdag M23 en donderdag M26. Op M22 en M26 gelden per vereniging de aantallen abonnementen van het afgelopen seizoen. Op M23 zijn voor de 2 verenigingen 200 abonnementen beschikbaar, dat is ruim meer dan het contractueel toegestane aantal van 135. Dat betekent voor AMVJ 158 en voor Poelster 42 abonnementen.

Op alle overige uren, zowel hardrijden als toerschaatsen, kunnen zonder overleg minimaal dezelfde aantallen abonnementen worden aangevraagd als het afgelopen seizoen. Bij grote overschrijding overleggen met de abonnementen coördinator. Er worden dus geen quota toegestuurd.

Het tijdspad voor de abonnementenaanvraag ziet er als volgt uit:

 1. Begin augustus ontvangen de verenigingen van de BGA een voorlopige factuur Jeugdschaatsen volgens de afgenomen aantallen van het voorgaande seizoen, verhoogd met 10%. Deze factuur dient binnen 2 weken betaald te worden aan de BGA op bankrekening NL25 INGB 0008 5208 26 t.n.v. Baanvereniging Groot Amsterdam te Amsterdam. Na ontvangst van de betaling worden de jeugdabonnementen verstrekt aan de contactpersoon van de vereniging.
 2. Voor 1 september vragen de verenigingen de abonnementen voor hardrijden, toerschaatsen, selecties en shorttrack aan bij de BGA.
 3. Wijzigingen in deze aanvraag (ook intrekking van een aangevraagd abonnement) kunnen tot 1 november worden ingediend bij de BGA, hier staan dan geen omzettingskosten tegenover. Wijzigingen na deze datum worden uitgevoerd tegen betaling van € 10,00 administratiekosten.
 4. Per 1 november dienen de verenigingen aan de BGA op te geven wat zij teveel c.q. tekort aan jeugdschaatsabonnementen hebben. De BGA verkrijgt zo inzicht en kan de verzoeken beoordelen en eventueel overgaan tot een herverdeling van jeugdschaatsabonnementen.
 5. Voor 1 november moeten de niet gebruikte jeugdschaats abonnementen door de verenigingen worden teruggestuurd aan de BGA. Niet tijdig geretourneerde abonnementen worden in rekening gebracht tegen het geldende abonnementstarief.
 6. Tegelijk worden de jeugdschaatsers aangemeld bij de BGA met hetzelfde excelbestand als voor de abonnementen wordt gebruikt. Op basis van deze aanmelding wordt de definitieve factuur jeugdschaatsen samengesteld en verrekend met de ‘voorlopige’ factuur. Eindafrekening direct na afloop van het seizoen.
 7. De vervolgaanvragen van abonnementen kunnen regelmatig worden ingediend bij de abonnementen coördinator van de BGA. Deze worden zo snel mogelijk met de JE-baan afgehandeld. Periodiek worden deze aanvragen gefactureerd door de BGA bij de verenigingen.
 8. Voor de 2e seizoenshelft vanaf 1 januari kunnen halve abonnementen aangevraagd worden tegen 50% van het hele tarief.

Nadere bijzonderheden over:

A. Abonnementen

 • De verenigingen zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de te verstrekken gegevens en voor het rechtmatig gebruik van de abonnementen.
 • De BGA stelt de abonnementhouder aansprakelijk voor alle kosten en schaden, welke door zijn/haar toedoen aan eigendommen van derden wordt toegebracht. Dit geldt ook voor de eigendommen van de ijsbaan.
 • De abonnementen die worden uitgegeven zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan het abonnement over te dragen aan anderen! Zonder geldig abonnement heeft men geen toegang tot het ijs van de ijsbaan.
 • Door de Jaap Edenbaan worden toegangspassen uitgegeven die meerdere jaren geldig zijn en elk seizoen opgeladen worden met de aangevraagde abonnementen (dit geldt niet voor het jeugdschaatsen). Deze toegangspas wordt door de vereniging aangevraagd tegelijk met de 1e aanvraag van een abonnement. Hiervoor wordt eenmalig een bedrag in rekening gebracht.
 • Bij verlies van de toegangspas kan de houder zelf tegen betaling een vervangende pas aanschaffen bij de Jaap Edenbaan.
 • De aanvragende vereniging is aansprakelijk voor de betaling van de abonnementsgelden + toegangspassen.
 • Per trainingsuur is een abonnement verplicht.
 • De abonnementen zijn alleen geldig voor de Jaap Edenbaan en voor die trainingsuren waarvoor het abonnement is aangevraagd. Zij geven geen recht op een bepaald aantal trainingen. Als een training uitvalt, door welke oorzaak dan ook, kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van abonnementsgelden of vervangende trainingsperioden. In het algemeen zal echter wel getracht worden compensatie te bieden in de vorm van een ander trainingsuur.
 • Toerschaatsabonnementen kunnen ook gebruikt worden voor toegang op een publieksuur. Die toegang wordt dan afgeschreven van het totaal van 23 toegangen van een abonnement. Voor alle duidelijkheid: er kan niet naar een ander toerschaatsuur worden uitgeweken.
 • De capaciteit van de trainingsuren is beperkt. Om de abonnementhouders een redelijke trainingsmogelijkheid te garanderen, is in overleg tussen BGA en JE-baan een maximum aantal deelnemers per trainingsuur vastgesteld. Voor de druk bezette perioden worden de beschikbare plaatsen door de BGA verdeeld over de verenigingen.
 • De vereniging zorgt voor de verdeling van de beschikbare plaatsen onder zijn leden.
 • Overschrijding van het toegewezen aantal is alleen mogelijk met toestemming van de BGA.

B. Trainingen hardrijden

 • Clubtrainers geven leiding aan de eigen trainingsgroepen. Eventuele trainersvergoedingen zijn voor rekening van de vereniging.
 • De organisatoren zijn in geen geval aansprakelijk voor het niet doorgaan van ijstrainingen of wedstrijden, ongeacht de reden of de oorzaak.
 • Alleen aan bevoegde schaatstrainers en degenen, die voor het geven van trainingen dispensatie van de KNSB hebben verkregen, kunnen trainersabonnementen verstrekt worden. Er geldt een limiet van 1 trainer op ongeveer 15 deelnemers. Mocht achteraf blijken, dat een gratis abonnement is verstrekt aan een niet bevoegde trainer, dan zal het abonnement alsnog aan de vereniging in rekening worden gebracht. Voor de goede orde: reglementair is het niet toegestaan, dat onbevoegde trainers schaatsonderricht geven, tenzij onder supervisie van een gediplomeerde trainer.

C. Wedstrijden hardrijden.

 • Voor hardrijders-abonnementhouders worden wedstrijden georganiseerd (langebaan, marathon).
 • Deelname aan deze wedstrijden staat open voor abonnementhouders die in het bezit zijn van een geldig hardrijdersabonnement of wedstrijdkaart en een geldige wedstrijdlicentie. Een (gratis) trainersabonnement geeft geen recht op deelname aan deze wedstrijden.
 • Van verenigingen, die deelnemers aan deze wedstrijden leveren, zal door de BGA een bijdrage aan de jurering worden verlangd. Indien een vereniging geen bijdrage levert aan de jury volgt uitsluiting van de leden van die vereniging aan de wedstrijden.
 • De resultaten van deze wedstrijden worden volgens de KNSB reglementen verwerkt en voor centrale verwerking doorgegeven aan het Bondsbureau.
 • Naast wedstrijden voor abonnementhouders in het algemeen worden door het gewest, de GTC of het sectiebestuur van de KNSB wedstrijden georganiseerd, waarvoor de deelnemers worden uitgenodigd op grond van geleverde prestaties.
 • Aan de clubkampioenschappen mogen ook rijders deelnemen die geen licentie hebben. Voorwaarde is wel dat ze als Actief lid zijn aangemeld bij de KNSB.

D. Toerschaatsen

 • Voor het toerschaatsen gelden enkele aparte voorwaarden. Op toerschaatsuren mag geen training gegeven worden zoals op de trainingsuren voor hardrijders abonnementhouders. Er mag wel les gegeven worden door begeleiders van de vereniging.
  Wanneer men toch wil deelnemen aan wedstrijden dient men naast het toerschaatsabonnement een wedstrijdkaart te kopen èn zelf een licentie aan te schaffen bij de KNSB.
 • Voor begeleiders dient eveneens een toerschaatsabonnement tegen het geldende tarief te worden afgenomen. Deze zijn dus NIET gratis.
 • Voor 2 begeleiders die om de week les geven kan 1 abonnement worden afgenomen, dat wordt “verdeeld” over de toegangspassen van deze begeleiders. Apart aanvragen.
 • M30 en M34
  Deze uren zijn publieksuren. De rijders die vorig seizoen een toerschaatsabonnement hadden op dit uur mogen ook het komend seizoen op M30 (donderdag 21.00 – 22.00uur) een abonnement afnemen. Nieuwe rijders zijn niet toegestaan door de Jaap Edenbaan. Op M34 zijn afgelopen seizoen geen abonnementen afgenomen. Dit uur vervalt als toerschaatsuur.

E. Jeugdschaatsen.

 • Voor het jeugdschaatsen geldt een aantal bijzondere voorwaarden.
  Het is bedoeld om de jeugd van 5 -12 jaar vertrouwd te maken met het ijs. Tijdens deze uren mogen geen wedstrijden worden gehouden. Er wordt naar gestreefd om aan het einde van het seizoen alle deelnemers aan het jeugdschaatsen in de gelegenheid te stellen een schaatsvaardigheidsdiploma van de KNSB te behalen.
 • Het jeugdschaatsen geschiedt uitsluitend in verenigingsverband.
 • Als een jeugdschaatser ook wedstrijden wil rijden, dan moet er naast het jeugdschaatsabonnement ook een hardrijdersabonnement voor een trainingsuur of een wedstrijdkaart gekocht worden.
 • De wedstrijdkaart voor jeugdschaatsers is bedoeld voor de jeugdschaatsers die in principe het volgende seizoen willen overstappen naar het wedstrijdschaatsen. Van de vereniging wordt verwacht dat uitsluitend wedstrijdkaarten worden aangevraagd als de rijder redelijkerwijs in staat is om aan de reguliere pupillenwedstrijden mee te doen. Dat zullen jeugdschaatsers zijn met een diploma E of F en in ieder geval pootje over door de bocht kunnen.
  Als tijdens de wedstrijden blijkt dat de rijder niet veilig mee kan doen kan de wedstrijdkaart worden ingetrokken.
  Bij de wedstrijdkaart is een Jaap Eden toegangspas verplicht.
 • De wedstrijdkaart kan alleen worden aangevraagd met een geldig KNSB-relatienummer. De rijder moet dus als Actief lid bij de KNSB geregistreerd staan.
 • Per 7 deelnemers wordt één begeleidersabonnement gratis beschikbaar gesteld voor diegenen, die de kinderen leren schaatsen. Voor het geven van dit schaatsonderricht is geen licentie vereist. Het is de begeleider niet toegestaan om zelf trainingsrondjes te rijden.
  Niet gebruikte abonnementen moeten voor 1 november ingeleverd worden bij de BGA, zodat deze aan andere verenigingen die een tekort hebben beschikbaar gesteld kunnen worden.

F. Shorttrack

Op donderdagavond is het shorttracken ingedeeld in twee opeenvolgende uren. De trainingen worden gegeven door gediplomeerde BGA-trainers.
Het shorttrackseizoen is in 3 perioden verdeeld.

 1. Het voorseizoen van 5 weken loopt van begin september tot de opening van de buitenbaan. Deze periode is vooral beschikbaar voor de langebaanselecties. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor andere rijders, waarbij voorrang wordt gegeven aan abonnementhouders van het hoofdseizoen. Deze rijders worden door de BGA uitgenodigd. Een abonnement kost komend seizoen € 40,00.
 2. Het hoofdseizoen van 23 weken loopt gelijk met het seizoen van de 400-meterbaan. Abonnementsprijs voor pupillen en junioren € 155,00 en voor senioren € 180,00.
 3. Het naseizoen 2022 start na sluiting van de buitenbaan en loopt tot 1 juli. Het naseizoen is voor iedereen beschikbaar. Omdat we geen ervaring hebben met een naseizoen wordt begonnen met 1 uur shorttrack per week op de donderdag van 19.00 tot 20.00uur. Als er veel inschrijvingen komen is een 2e uur mogelijk. Een abonnement voor pupillen en junioren kost € 95,00 en voor senioren € 110,00.

Aanvraag shorttrack-abonnement(en).

 1. Naseizoen 2022
  Het abonnement voor het naseizoen wordt NIET door de vereniging aangevraagd, maar door de rijder zelf. Op de website van de BGA zal een inschrijfformulier worden geplaatst waarmee de rijder het abonnement aanvraagt. De aanvraag moet uiterlijk 15 februari 2022 zijn ingediend zodat de BGA de mogelijkheid heeft afspraken te maken met de trainers en de Jaap Edenbaan over de verdere invulling.
  De rijders krijgen begin januari hierover een mededeling van de BGA.
 2. Hoofdseizoen en voorseizoen
  Deze abonnementen worden door de vereniging aangevraagd in de reguliere aanvraag van de langebaanabonnementen. Voor de niet-selectieleden die ook het voorseizoen trainen moet een combi-abonnement M43 of M44 worden aangevraagd. Voor de selectieleden die ook het hoofdseizoen doorgaan wordt alleen een abonnement voor het hoofdseizoen aangevraagd. De aanvraagcodes zijn
M4019.00 – 20.00Hoofdseizoen
M4120.10 – 21.10Hoofdseizoen

Tarief Junioren € 155,00, Senioren € 180,00

M4319.00 – 20.00Voor- en hoofdseizoen
M4420.10 – 21.10Voor- en hoofdseizoen

Tarief Junioren € 195,00, Senioren € 220,00

 1. Voorseizoen
  Losse aanvragen voor alleen het voorseizoen in overleg met de shorttrack coordinator.

Bij de start van het seizoen wordt de groepsindeling gemaakt door Gerrit Swartsenburg in samenspraak met de trainers. Vanwege de veiligheid op het ijs worden de rijders dan ingedeeld als startend of gevorderd shorttracker. Verder worden dan tips/aanwijzingen gegeven over kleding en schaatsen.
Verdere informatie bij Gerrit Swartsenburg, de shorttrack coördinator (G.Swartsenburg@upcmail.nl).

G. Jeugd op vrijdag 1

Het eerste trainingsuur op vrijdag (18.10 – 19.15) wordt zoveel als mogelijk een trainingsuur voor jongere schaatsers (van b.v. 10 tot 18 jaar). Die jongeren worden op basis van aanleg en fysieke mogelijkheden opgedeeld in groepjes van maximaal 15 schaatsers. Daardoor ontstaan kwalitatief samenhangende groepjes. Dat maakt het schaatsen op elk niveau voor deze jongeren leuker en uitdagender en dat is belangrijk voor het groepsgevoel. Daarnaast is een samenhangende groep makkelijker trainbaar dan een groep van meerdere niveaus. Bijkomend aspect is dat op deze wijze ook talenten zichtbaarder zullen worden. Deze groepjes van maximaal 15 schaatsers worden gevormd op basis van de ambities en mogelijkheden van de jongeren en niet op basis van het lidmaatschap van een vereniging. Zo’n groep zal dus bestaan uit jongeren van meerdere BGA-verenigingen.

Aanmelden

Alle verenigingen mogen abonnementen aanvragen voor deelname aan deze trainingsgroepen, ook de verenigingen die tot nu toe niet actief waren op vrijdag 1. Naast de normale abonnementsaanvraag willen we graag extra informatie ontvangen met het oog op het aantal op te richten trainingsgroepen en het totaal aantal aangevraagde abonnementen. Er is ruimte op dat uur maar uiteraard niet onbeperkt.

Willen de verenigingen op zo kort mogelijke termijn aan ons melden, door het sturen van een mail naar abonnementen@BGA.amsterdam:

 1. Wij doen wel/niet mee aan dit experiment.
 2. Wij zijn al actief op vrijdag 1 met … jeugdleden en verwachten daarvan … jeugdleden aan te melden voor de gezamenlijke trainingsgroepen.
 3. Wij zijn nog niet actief op vrijdag 1 maar verwachten … jeugdleden aan te melden voor de gezamenlijke trainingsgroepen.
 4. Wij kunnen/willen … trainers beschikbaar stellen die op kosten van de BGA een jeugdtrainingsgroep willen begeleiden.

H. IJsbaan

 • Het niet opvolgen van aanwijzingen door of namens de BGA en/of de baandirectie inzake orde en recht, kan tot strafmaatregelen leiden, b.v. tijdelijke schorsing of langdurige uitsluiting.
 • Abonnementhouders hebben niet eerder dan een half uur voor de aanvang van de trainingsperiode en niet later dan een half uur daarna toegang tot het afgesloten deel van het ijsbaancomplex, tenzij anders is bepaald door de BGA of ijsbaanpersoneel.

4. Wedstrijdlicenties en Categorieindeling

De wedstrijdlicentie dient door de rijder zelf te worden aangevraagd bij de KNSB en is geldig voor alle disciplines van de KNSB.
Een wedstrijdlicentie is een voorwaarde om deel te mogen nemen aan wedstrijden. De organisator van een wedstrijd bepaalt echter wie mag inschrijven voor een wedstrijd.

De kosten van wedstrijdlicenties zijn per categorie verschillend. Als peildatum geldt de leeftijd, die vóór 1 juli is bereikt.

A. Tarieven van licenties

Leeftijd op moment van aanschafPrijs vanaf 1 juli 2021
tot en met 12 jaar€ 11,25
13 tm 18 jaar€ 25,30
18 jaar en ouder€ 42,15

B. Leeftijdscategorieën hardrijden

CategorieLeeftijdGeboren
Masters39 jaar en oudervoor 01-07-1982
Senioren23 tm 38 jaar01-07-1982 tm 30-06-1998
Neo senioren19 tm 22 jaar01-07-1998 tm 30-06-2002
Junioren A17 en 18 jaar01-07-2002 tm 30-06-2004
Junioren B15 en 16 jaar01-07-2004 tm 30-06-2006
Junioren C13 en 14 jaar01-07-2006 tm 30-06-2008
Pupillen A12 jaar01-07-2008 tm 30-06-2009
Pupillen B11 jaar01-07-2009 tm 30-06-2010
Pupillen C10 jaar01-07-2010 tm 30-06-2011
Pupillen D9 jaar01-07-2011 tm 30-06-2012
Pupillen E8 jaar01-07-2012 tm 30-06-2013
Pupillen F7 jaarNa 01-07-2013

5. Aanvragen abonnementen

Alle aanvragen van abonnementen voor trainingen, jeugdschaatsen, toerschaatsen en selectietrainingen dienen door de verenigingen te worden gericht aan:

Abonnementen coördinator: Bart Postma
E-mail: abonnementen@bga.amsterdam

De quota voor de trainingsuren zijn gelijk aan de aantallen abonnementen die afgelopen seizoen zijn aangevraagd. Er was veel ruimte op veel trainingsuren. We verwachten dat extra aanvragen voor alle uren (m.u.v. toerschaatsuren maandag M22, dinsdag M23 en donderdag M26) gehonoreerd kunnen worden.

Aanvraagprocedure
 1. Voor de aanvragen moet gebruik gemaakt worden van een Excel bestand met een vast format.
 2. Alle hardrijders-abonnementen geven toegang tot de marathon– en langebaanwedstrijden.
 3. De abonnementen voor het woensdagselectieuur moeten worden aangevraagd door de vereniging en worden ook door de BGA bij de verenigingen gefactureerd. De verenigingen krijgen een opgave van hun selectieleden van de TCL cq de TCM.
 4. Alle soorten abonnementen (m.u.v. jeugdschaatsabonnementen) kunnen in 1 bestand aangevraagd worden.
 5. De toegekende abonnementen worden periodiek gefactureerd naar de verenigingen. De factuur moet binnen 2 weken betaald worden aan de BGA op bankrekening NL25 INGB 0008 5208 26 t.n.v. Baanvereniging Groot Amsterdam te Amsterdam.
 6. De eerste aanvraag in Excel geeft u de bestandsnaam verenigingsnaamjaartalvolgnummer. Bijvoorbeeld HCA2021aanvraag1.xlsx. Een vervolgaanvraag krijgt dan de bestandsnaam HCA2021aanvraag2.xlsx.
 7. Na de eerste aanvraag kunnen vervolgaanvragen worden gedaan. Hierbij moeten alleen de nieuwe aanvragen of een wijziging in een eerder gedane aanvraag worden ingediend, dus niet weer het gehele bestand met alle aanvragen.
 8. Wijzigingen/intrekkingen in aanvragen kunnen gratis worden doorgegeven tot 1 november 2021. Daarna kost een wijziging naar een ander trainingsuur € 10,00 administratiekosten. De wijziging moet DUIDELIJK aangegeven worden in het aanvraagbestand. Intrekking na deze datum kan alleen met een medische verklaring.
 9. Relatienummers: Ieder actief lid van een vereniging dat geregistreerd is bij de KNSB krijgt van de KNSB een relatienummer. Dat nummer dient altijd gebruikt te worden bij de aanvraag van abonnementen m.u.v. het jeugdschaatsen.
 10. Trainers: Per ongeveer 15 abonnementhouders (afhankelijk van de grootte en de samenstelling van de groep) ontvangt u een gratis trainersabonnement voor een bevoegde trainer. U vermeldt de namen van de trainers in hetzelfde excelbestand als voor detrainingsabonnementen, maar u zet in de kolom ABONN. een ‘T” achter het trainingsuur, bijv. M01T. Zie voor een invulinstructie pag. 17.

Jeugdschaatsen

Jeugdschaatsabonnementen worden volgens de quota aangemaakt. Ook hiervoor dient u het excelbestand te gebruiken. In dit excelbestand dient u de gegevens van de schaatsertjes + begeleiders op te geven voor aanvang van het schaatsseizoen.De abonnementen worden uitgegeven op nummer en op naam van de vereniging, waarvoor de vereniging te allen tijden verantwoordelijk blijft.Bij verlies etc. zal de vereniging een duplicaat worden berekend, kosten € 3,50. U dient wel bij te houden welk kind welk abonnementsnummer heeft.
U mag nooit meer aanvragen, dan het door de BGA vastgestelde aantal.

Selecties

De verenigingen ontvangen van de TCL en de TCM een overzicht van de rijders die voor een van de selecties van de Jaap Edenbaan zijn geselecteerd. De vereniging moet voor die rijders een abonnement aanvragen in de reguliere abonnementsaanvraag.

C-selectie/Baanselectie/Marathonselectie
Het aangevraagde abonnement geeft recht op toegang op alle trainingsuren op de Jaap Edenbaan en het woensdag-selectieuur. Het tarief voor dit abonnement is € 305,00 voor senioren en € 283,50 voor junioren.

Jaap Edengroep, Kanjergroep
Voor deze rijders moeten 2 betaalde abonnementen (een hardrijdersabonnement en een volgabonnement) aangevraagd worden door de eigen vereniging. Daarnaast moet ook door de vereniging een abonnement worden aangevraagd voor het woensdag-selectieuur. Dit abonnement wordt niet gratis beschikbaar gesteld, tarief € 47,50.

Neo-Seniorengroep en Masters (Loon)
Neo-senioren en Masters die voldoen aan de selectiecriteria van de TCL voor deelname aan de Neo-Seniorengroep of de Loon Mastersgroep kunnen via de vereniging naast 2 hardrijdersabonnementen (mag ook shorttrack zijn) een abonnement aanvragen voor het woensdag- selectieuur. Het tarief van een 2e abonnement is hiervoor verschuldigd.

6. Verlies van de JE-toegangspas.

Bij verlies van de JE-toegangspas kan door de gebruiker van de pas alleen bij de Jaap Edenbaan een duplicaat aangevraagd worden (https://www.jaapeden.nl/duplicaatpas/). Dus niet bij de vereniging en niet bij de BGA.

Mocht achteraf de vermiste pas weer boven water komen, dan dient men deze onverwijld in te leveren bij de kassa. Bij gebleken misbruik zullen zowel het originele abonnement als het duplicaat geblokkeerd worden. In dat geval worden duplicaten niet teruggenomen of gerestitueerd.

7. Restitutie

Restitutie wordt in principe niet toegekend behalve wanneer er sprake is van ernstige gezondheidsproblemen waardoor men niet in staat is om te schaatsen.
Een verzoek tot restitutie kan uitsluitend gedaan worden, gedurende het schaatsseizoen, door de vereniging waarbij de rijder/ster een abonnement heeft afgenomen.

Het verzoek dient zo snel mogelijk bij de BGA ingediend te worden na het moment waarop de blessure is ontstaan dan wel het moment waarop blijkt dat schaatsen voorlopig niet mogelijk is.
Na het overleggen van een verklaring van de behandelend arts wordt de aanvraag in behandeling genomen. Het restitutiebedrag is afhankelijk van het tijdstip in het seizoen.

Per abonnement wordt € 7,00 administratiekosten in mindering gebracht op het restitutiebedrag.
Voor tijdelijke uitval tijdens het seizoen wordt geen restitutie gegeven.

8. Verzekeringen

Door de K.N.S.B. is bij Meeùs Verzekeringen een Collectieve Ongevallenverzekering afgesloten voor de Actieve leden van de verenigingen. Zie voor de voorwaarden de website van de KNSB.

De BGA heeft geen verzekeringen voor rijders.

Abonnementsprijzen

AbonnementCategorieeerstevolgend
HardrijdenSenioren€ 200,00€ 120,00
Junioren€ 147,00€ 95,00
Pupillen€ 130,00€ 95,00
BaanselectiesSenioren€ 305,00MA
Junioren€ 283,50LB en MA
Marathon Niet A’dam€ 212,00MA
IJsfaciliteitenPupillen en Junioren€ 47,50+ 2 verplichte abo’s
(Neo)senioren, masters€ 120,00+ 2 verplichte abo’s
WedstrijdkaartSenioren€ 105,00
Pupillen en Junioren€ 85,00
Jeugdschaatsers€ 20,00zie de voorwaarden
ToerschaatsenVeteranen (65+)€ 89,50€ 89,50
Senioren€ 114,50€ 114,50
Junioren€ 78,50€ 78,50
JeugdschaatsenJeugd < 13 jaar€ 69,50
ShorttrackSenioren€ 180,00Hoofdseizoen
Junioren/pupillen€ 155,00Hoofdseizoen
Iedereen€ 40,00Voorseizoen
Senioren€ 110,00Naseizoen
Junioren/pupillen€ 95,00Naseizoen
DiversenToegangspas€ 6,00Voor meerdere jaren
Wijziging abo-uur€ 10,00Na 1 november

Aanvraagcode abonnementen

AanvraagcodeCategorieDagTijdOpmerking
M01Dinsdag16.50-17.55
M02Dinsdag18.15-19.20
M03Woensdag19.40-20.45
M04Vrijdag18.10-19.15
M05Vrijdag19.35-20.40
M06Zaterdag08.00-09.05
M07Zaterdag18.15-19.20
MSTSelectieuurWoensdag17.50-19.20Baanselecties LB en MA, C-groep
YFMSelectieuurWoensdag17.50-19.20Kanjer-, JE-, Neo-sen-groep en Loon masters
MSMSelectieuurWoensdag17.50-19.20Gewestelijke Marathon (niet Amsterdammers)
MWKSelectieuurWoensdag17.50-19.20Wedstrijdkaart
M10JeugdschaatsenVrijdag16.55-17.55
M11JeugdschaatsenZaterdag09.30-10.30
M12JeugdschaatsenZaterdag09.20-10.20Hal
M13JeugdschaatsenZaterdag16.55-17.55
M21ToerschaatsenMaandag18.20-19.20Publiek/abonnement
M22ToerschaatsenMaandag19.40-20.40Abonnement
M23ToerschaatsenDinsdag19.40-20.40Abonnement
M24ToerschaatsenDonderdag17.00-18.00Publiek/abonnement
M25ToerschaatsenDonderdag18.20-19.20Publiek/abonnement
M26ToerschaatsenDonderdag19.40-20.40Abonnement
M27ToerschaatsenZondag09.15-10.15Gezinsuur
M29 en M34vervallen
M40ShorttrackDonderdag19.00-20.00Hal – hoofdseizoen
M41ShorttrackDonderdag20.10-21.10Hal – hoofdseizoen
M43ShorttrackDonderdag19.00-20.00Hal – hoofd- en voorseizoen
M44ShorttrackDonderdag20.10-21.10Hal – hoofd- en voorseizoen
WedstrijdblokMarathonompetitieWoensdag21.00-23.30
WedstrijdblokLangebaanZaterdag19.40-22.00Uitloop mogelijk
WedstrijdblokLangebaanZondag07.00-09.00
WedstrijdblokLangebaanZondag19.20-21.45

Voor ALLE trainingsuren is er een baanverzorging

Invulinstructie excel-aanvraagbestand

In het abonnementen aanvraagbestand (Excel) zijn alleen de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor een aanvraag van abonnementen bij de Jaap Edenbaan. Alle overige gegevens zoals adressen worden niet meer aangeleverd.

De volgende rubrieken zijn aanwezig:

KolomUitleg
ARelatienummer. Dit is het 8-cijferige KNSB-relatienummer voor Actieve leden. Voor Jeugdschaatsen zie hieronder.
B,C,DVoornaam, tussenvoegsel, Achternaam
EGeboortedatum; format dd-mm-jjjj
FGeslacht; M/V of D/H
GPasnummer. Alle verenigingen hebben een bestand ontvangen met de pasnummers zoals die in het verleden zijn gebruikt voor het vastleggen van de abonnementen die via de verenigingen zijn aangevraagd. Alleen deze pasnummers kunnen worden gebruikt bij de aanvraag van nieuwe abonnementen voor deze rijders. Voor nieuwe rijders kan een pas worden aangevraagd door deze kolom te vullen met de tekst NIEUW. Dan wordt ook het pastarief in rekening gebracht.
Let op: passen die zijn uitgegeven via de JE-Schaatsschool of de JE-baan voor 10 rittenkaarten zijn niet bruikbaar voor de BGA-abonnementen. Voor alle (on-)duidelijkheid: een rittenkaart via de kassa aangeschaft kan wel bijgeschreven worden op de verenigingspas.
HAbonnementscode voor het 1e abonnement. Zie de coderingen op pagina 14 en 15.
Voor trainers op de trainingsuren M01 t/m M07 kan een trainersabonnement worden aangevraagd door het toevoegen van de letter T aan de abonnementscode (bijv. M01T).
IAbonnementscode voor het 2e abonnement
JAbonnementscode voor het 3e abonnement
KTekst mutatie bij verandering naar een ander trainingsuur of tekst annulering bij een intrekking (alleen voor 1 november!)
LHet in te trekken abonnementsuur vermelden.

Jeugdschaatsen

Voor het aanvragen van de jeugdschaatspassen wordt hetzelfde bestand gebruikt. Kolom A kan dan ook gevuld worden met het verenigingsnummer met een volgnummer. Bijv. voor de HCA 1315001. De eerste aanvraag aanleveren in een apart bestand met alleen Jeugdschaatsen.

Diversen

Openingstijden ijsbanen

(onder voorbehoud van wijzigingen)

DatumAlkmaar
binnen en buiten
Amsterdam
binnen en buiten
HaarlemHoornUtrecht
binnen en buiten
Opening09-10-202116-10-202125-09-202102-10-202102-10-2021
5 december 2021tot 16.00GeopendGeopendGeopendGeopend
24 december 2021tot 16.00tot 17.00tot 16.00tot 17.00tot 16.00
25 december 2021Gesloten11.00-17.0009.30-16.0013.00-17.0011.00-15.00
26 december 202110.00-16.0009.20-17.0009.30-16.0011.00-17.0011.00-16.00
31 december 2021tot 16.00tot.17.00tot 16.00tot 17.00tot 16.00
01 januari 202212.00-16.0011.00-17.0012.00-16.00Gesloten12.00-16.00
Sluiting13-03-202227-03-202213-03-202214-03-202214-03-2022

Bankrekening ING: IBAN: NL 25 INGB 0008 5208 26 t.n.v. Baanvereniging Groot Amsterdam te Amsterdam.

Reacties zijn gesloten.