BGA Nieuwsbrief 15 november 2022

Geachte besturen van de BGA-verenigingen,

Inmiddels is ons schaatsseizoen alweer ruim een maand op gang, zijn we diverse trainingen, langebaan- en marathonwedstrijden verder en is ook de eerste buffelavond succesvol achter de rug. Volop ijsplezier dus.
Toch is er niet alleen plezier, want de gewijzigde parkeerregeling bij de Jaap Edenbaan zorgt voor veel ergernis:

  • ergernis bij de schaatsers vanwege de zeer verslechterde parkeermogelijkheden,
  • ergernis vanwege het veel vaker dan eerdere schaatsseizoenen uit moeten wijken naar parkeren in de aangrenzende buurt tegen een hoog parkeertarief,
  • ergernis omdat schaatsers en schaatstrainers daardoor te laat komen,
  • ergernis bij de bewoners van die aangrenzende buurt vanwege het verslechteren van hun eigen parkeermogelijkheden.

Kortom, ergernis alom, zeker omdat juist het parkeren in de contacten tussen de BGA en de directie van de Jaap Edenbaan enerzijds en de directie van de Jaap Edenbaan en het bestuur van het stadsdeel Oost anderzijds een belangrijk punt waren en zijn, zowel voor wat betreft het aantal parkeerplaatsen als het parkeertarief.

Tot vorig schaatsseizoen was de parkeerregeling dat er maximaal 4 uur à € 0,10 per uur geparkeerd kon worden. Door een gerechtelijke uitspraak is deze parkeerduurbeperking tot maximaal 4 uur niet meer toegestaan. Gevolg is dat veel niet-sporters de Radioweg bezetten tegen een tarief van € 0,10 per uur en er voor sporters nauwelijks/geen ruimte meer is met alle gevolgen voor onze schaatsers!

De gemeente Amsterdam onderkent de problematiek en is bereid om te kijken naar een betere oplossing. Dit houdt echter een wijziging in van hun parkeerbeleid en dat bestuurlijke proces heeft (veel) tijd nodig. Tijd die wij, onze verenigingen, onze schaatsers en de ijsbaan nu niet hebben. De gemeente geeft aan dat er op de korte termijn wel twee oplossingen zijn:

  1. Niets wijzigen. De huidige situatie blijft van kracht. Sporters kunnen parkeren tegen een sport-vriendelijk tarief van € 0,10 per uur.
  2. Tariefsverhoging van € 0,10 per uur naar € 3,50 per uur. Hierdoor wordt het tarief 35 keer zo hoog en gelijk getrokken met de buurt.

In onze visie en die van de directie van de Jaap Edenbaan zijn beide opties geen oplossing.
In het eerste geval blijft met het sportvriendelijke tarief de huidige situatie gehandhaafd. Die leidt tot grote parkeerproblemen voor de sporters en zijn het juist de niet-sporters die profiteren van dat sportvriendelijke tarief!
In het tweede geval zal het naar € 3,50 per uur verhoogde parkeertarief zorgen voor meer parkeerruimte voor sporters, maar het is de vraag of het belang van onze sporters op een goede wijze gediend wordt met een verhoging het parkeertarief met factor 35!

En dan te bedenken dat onze sporters niet zelden meerdere keren per week naar de Jaap Edenbaan gaan. Dat er veel vrijwilligers en ouders/verzorgers naar de ijsbaan gaan, die bij een tarief van € 3,50 per uur allemaal geconfronteerd worden met een parkeertarief dat in een schaatsseizoen een

enorme kostenpost wordt. En in de huidige tijd van enorme inflatie en hoge energielasten zit niemand op zo’n “oplossing” te wachten.

De directie van de Jaap Edenbaan heeft haar zorgen de afgelopen periode bij alle denkbare instanties binnen de gemeente kenbaar gemaakt met het verzoek: kom met een tijdelijke uitzondering tot het einde van het seizoen. Voorts is aangeboden om daarna met de gemeente te werken aan een oplossing die past binnen de uitdagingen van de stad, maar die de sporters niet (hard) raakt.

De directie van de Jaap Edenbaan heeft de steun van onze schaatsers, onze vrijwilligers, uw verenigingsbestuur en het bestuur van de BGA daarbij hard nodig. Hoe omvangrijker die steun is, hoe groter de kans op een acceptabele oplossing.

In nauw overleg met de directie van de Jaap Edenbaan stellen wij daarom de volgende werkwijze voor:

sporters, vrijwilligers, ouders/verzorgers

Wij vragen sporters, vrijwilligers, ouders/verzorgers hun onvrede over de ontstane parkeersituatie bij de Jaap Edenbaan bij de gemeente kenbaar te maken. Daarvoor is de
link https://www.jaapeden.nl/parkeerprobleem-radioweg/ aangemaakt, waarop ook de nodige informatie over het parkeren staat.

Ons verzoek is uw leden te informeren en te vragen om hun ergernis en/of onvrede over het parkeren bij de Jaap Edenbaan uit te spreken naar de gemeente. Hoe meer sporters dit doen, hoe groter de hoop op een snelle oplossing!

verenigingsbestuur

Wij doen ook een appel op uw bestuur om uw zorgen in deze kwestie kenbaar te maken aan de gemeente. Dat kan door een email te sturen naar de volgende personen:

o Hugo Hilgers – H.A.Hilgers@amsterdam.nl
o Kees Steeman – Kees.Steeman@amsterdam.nl
o Fred Scheepmaker – Fred.Scheepmaker@amsterdam.nl o Wethouder Verkeer M. van der Horst

– secretariaatwethoudervanderhorst@amsterdam.nl

Voor wat betreft de onderbouwing van uw zorgen, breng ik het volgende onder uw aandacht.
De gemeente heeft inmiddels besloten om te investeren in de toekomst van het schaatsen met de vernieuwing van de buitenbaan. De definitieve besluitvorming over de sloop van de huidige ijshal en de bouw van twee nieuwe ijshallen is opgeschort naar het voorjaar 2023. Het is van belang te voorkomen dat de onderbouwing van uw zorgen over het parkeren die besluitvorming negatief zou kunnen beïnvloeden, want die twee nieuwe ijshallen zijn hard nodig voor de diverse indoor- ijssporten.

Het spreekt voor zich dat de directie van de Jaap Edenbaan in de tussentijd het overleg met de gemeente blijft zoeken om tot een snelle en voor onze sporters acceptabele oplossing te komen.

Ik verzoek u uw leden van het bovenstaande op de hoogte te brengen en te attenderen op belang van het indienen van een klacht over de parkeersituatie bij de Jaap Edenbaan.

Met vriendelijke groet, Bestuur van de BGA, Kees Schrama, voorzitter.

Reacties zijn gesloten.