Handboek Marathonschaatsen NHU

HANDBOEK MARATHONSCHAATSEN NHU

Versie 2019-2020

Voorwoord

Dit Handboek is samengesteld door de Gewestelijke Technische Commissie Marathon van het Gewest Noord-Holland/Utrecht van de KNSB. Binnen de KNSB valt de GTC M NHU onder het Sectiebestuur Marathon, binnen het Gewest NHU onder het Gewestelijk Bestuur.

Hoewel dit handboek regelmatig wordt aangepast kunnen er verschillen zijn met het reglement dat het Sectiebestuur Marathon hanteert. In dat geval is het Reglement van de KNSB doorslaggevend ( wijzigingen en actuele informatie staan in het boekje Marathon Informatie dat elk seizoen wordt samengesteld ).

De portefeuillehouder marathon behartigt in het Gewestelijk Bestuur de zaken die het marathonschaatsen betreffen.

Inhoud

1.Algemeen

1.1 GTC Marathon
1.2 Baancommissie marathon

2.Baancompetitie

2.1 Voorwaarden voor deelname
2.2 Wedstrijdreglement
2.3 Categorieën
2.4 Specifiek voor de baancompetitie

3.Zesbanentoernooi (Regio West)

3.1 Voorwaarden voor deelname
3.2 Toewijzing van beennummers per baan
3.3 Wedstrijdreglement
3.4 Categorieën
3.5 Gastrijders

4.Jeugdwedstrijden

4.1 Voorwaarden voor deelname
4.2 Wedstrijdreglement
4.2 Categorieën
4.4 Gewestelijk Kampioenschap
4.5 Nederlands Kampioenschap Jeugd

5.Baanselectie

5.1 Selectiecriteria
5.2 Faciliteiten
5.3 Verplichtingen

6. Gewestelijke Selectie

6.1 Samenstelling
6.2 Verplichtingen
6.3 Procedure
6.4 Faciliteiten

7.Bijzondere wedstrijden

7.1 Gewestelijk Kampioenschap
7.2 NK en Cup Finale
7.3 Landelijke wedstrijden Masters1

8.Natuurijswedstrijden

8.1 Wedstrijdreglement
8.2 Voorwaarden voor deelname
8.3 Aanmelden van wedstrijden
8.4 Voorwaarden voor organisatie

9.Promotie en degradatie beloftendivisie en Dames Top Divisie

9.1 Reglement
9.2 Aanmeldingen
9.3 Aantal aanmeldingen
9.4 Criteria

10.Financiën

10.1 Opstellen begroting
10.2 Aanvraag landelijke wedstrijden
10.3 Afrekening landelijke wedstrijden
10.4 Inschrijfgelden
10.5 Financiële verantwoording
10.6 Kostenvergoedingen
10.7 Vergoeding trainers

1. Algemeen

1.1

Het zal duidelijk zijn dat bestuurders, commissieleden en deelnemers van marathonwedstrijden gehouden zijn aan het Algemeen Reglement en de Statuten van de KNSB.

De taken en verantwoordelijkheden van het Gewestelijk Bestuur en de Gewestelijke Technische Commissie Marathon zijn vastgelegd in de Statuten van het Gewest Noord-Holland/Utrecht. Daarnaast gelden voor de GTC Marathon de artikelen 401 t/m 412 (Reglement Bestuur en Organisatie) van de “Specifieke Bepalingen Hardrijden Marathon”.

1.2

De leden van de GTC Marathon worden gekozen door de vergadering met de vertegenwoordigers van de licentiehouders, met uitzondering van de baancontactpersonen. Deze laatsten worden voorgedragen door de baancommissie marathon van de betreffende ijsbaan, op verzoek van het Sectiebestuur. De baancontactpersonen worden benoemd door het Gewestelijk Bestuur (art. 24 van de Statuten van het Gewest. Wat gaan we hiermee doen?

De GTC Marathon NHU bestaat uit voorzitter, vice voorzitter, secretaris en budgetbeheerder, het dagelijks bestuur. Vervolgens de baancontactpersonen, de wedstrijdsecretaris natuurijs, de vertegenwoordiger van de natuurijsorganisaties en de systeembeheerder. Met het huidige aantal kunstijsbanen in ons gewest zijn dat 11 personen. De marathoncommissies benoemen een reserve vertegenwoordiger van hun ijsbaan voor het geval dat de baancontactpersoon verhinderd is de vergadering bij te wonen.

1.3

De baancommissie van elke ijsbaan draagt de taken behorend bij de verschillende disciplines op aan subcommissies, in dit geval de marathoncommissie. Centrale figuur is ook hier de baancontactpersoon, deze vormt samen met de budgetbeheerder, de wedstrijdsecretaris en de systeembeheerder de kern van de marathoncommissie. Specifiek voor de wedstrijden zijn de jury van aankomst, scheidsrechter, baan- en bochtencommissarissen en de mensen van het systeembeheer, finishapparatuur, rondenbord, EHBO, geluid, en inschrijving.

2. Baancompetitie marathon

2.1 Voorwaarden voor deelname

Deelnemers moeten in bezit zijn van:

 • een wedstrijdlicentie
 • een transponder welke om de enkel gedragen dient te worden (niet vast op de schoen en/of de schaats geplaatst).
 • een geldig wedstrijd trainingsabonnement voor de betreffende ijsbaan

Na inschrijving bij de marathoncommissie ontvangen zij tegen betaling een beennummer, nodig voor de administratie van het competitieverloop.

2.2 Wedstrijdreglement

2.2.1    Voor alle wedstrijden van de baancompetitie marathon geldt het Wedstrijdreglement zoals dat gehanteerd wordt door het Sectiebestuur Marathon.

In verband met een aantal ernstige ongevallen in het seizoen 2014-2015 heeft het Sectiebestuur marathon de veiligheidseisen aangescherpt. Voor de Baancompetities en Zesbanentoernooi is verplicht snijvaste hand-,scheen- enkelbescherming en een gecertificeerde valhelm volgens ASTM Norm F1849 te dragen. Daarnaast wordt aanbevolen snijvaste kleding en nekbescherming te dragen.

2.2.2    De baancommissie marathon kan, gelet op de omstandigheden en de beschikbare tijd, ten opzichte van bovenstaand reglement wijzigingen aanbrengen in:

 • het aantal te rijden ronden
 • het aantal toegestane ronden achterstand
 • de finishprocedure
 • het tijdstip van een eventuele tussensprint
 • het aantal te klasseren rijders en de puntentoekenning.

2.3 Categorieën

2.3.1    Deelnemers aan de baancompetitie zijn 16 jaar of ouder

 • Voor deelnemers jonger dan 40 jaar zijn er drie categorieën: C3, C2 en C1.
 • Deelnemers welke per 1 juli 39 jaar of ouder zijn (masters) kunnen worden ingedeeld in de categorieën M4, M3, M2 en M1.
 • Voor Dames zijn er de categorieën D3, D2 en D1.

2.3.2    Promotie en degradatie wordt bepaald door de baancommissie marathon, naar aanleiding van het eindklassement van de competitie.

2.3.3    Uit praktische overwegingen kunnen verschillende categorieën tegelijk gestart worden. Het afsprinten gebeurt evenwel per categorie in verband met het bepalen van de uitslag en het klassement.

2.4 Specifiek voor de baancompetitie

Er kan in de baancompetitie een sprintklassement bijgehouden worden. Wel zijn er premiesprints waarvan het aantal en de plaats in de wedstrijd bepaald wordt door de scheidsrechter. Premies kunnen uitgekeerd worden in geld of in natura.

3. Zesbanentoernooi – Regio West

( Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Hoorn en Utrecht) hierna te noemen zesbanenoernooi.

3.1 Voorwaarden voor deelname

 1. Van elke baan selecteert de baancommissie marathon kandidaten op grond van de prestaties in de baancompetitie en het Zesbanentoernooi van het voorgaande seizoen. Het aantal beschikbare plaatsen wordt bepaald door de GTC M.
 2. Degradanten uit de landelijke competitie en rijders die daar niet langer aan deelnemen kunnen worden toegelaten.
 3. Het is niet toegestaan in verschillende competities in een andere categorie uit te komen.
 4. Deelnemers zijn verplicht voorafgaande aan elke wedstrijd de presentielijst te tekenen.
 5. Deelnemers hebben een beennummer voor de visuele herkenning goed zichtbaar op het rechterbovenbeen te dragen en een transponder voor de automatische verwerking van de uitslag. Masters dienen aan de buitenzijde van beiden boven benen hun nummer goed zichtbaar te dragen. Beennummers mogen niet met (veiligheids)spelden vastgezet worden.

3.2 Toewijzing van beennummers

Voor elke baan zijn voor de Dames en C-rijders 16 en voor de Masters 20 beennummers beschikbaar.

De beennummers en de bijbehorende transpondernummers van de masters die deelnemen aan de regionale competities Zesbanen, Noordoost en Zuid worden doorgegeven aan het bondsbureau door de wedstrijdsecretaris.

De drie regiocompetities vormen samen de landelijke Divisie Masters. Net als in de andere landelijke divisies dragen de rijders twee beennummers. Aan het Zesbanentoernooi worden de nummers 1 t/m 150 toegewezen.

3.3 Wedstrijdreglement

3.3.1 Voor alle wedstrijden van het Zesbanentoernooi geldt het Wedstrijdreglement van de KNSB / Specifieke Bepalingen Hardrijden Marathon

In verband met een aantal ernstige ongevallen in het seizoen 2014-2015 heeft het Sectiebestuur marathon de veiligheidseisen aangescherpt. Voor de Baancompetities en Zesbanentoernooi is verplicht snijvaste hand-,scheen- en enkelbescherming en een gecertificeerde valhelm te dragen. (ASTM Norm F1849).

Daarnaast wordt aanbevolen snijvaste kleding en nekbescherming te dragen.

3.3.2 Afsprinten volgens de landelijke procedure (artikel 424 – 1 t/m 3)

Afwijkend van bovenstaand reglement zijn;

 • het aantal te rijden ronden,
 • het aantal toegestane ronden achterstand,
 • het ontbreken van een sprintklassement en
 • het aantal in de uitslag op te nemen rijders,
 • De puntentelling, zie bijlage 1,Aan rijders met één of meer ronden achterstand worden geen punten toegekend,
 • De scheidsrechter bepaalt wanneer de gedubbelde rijders van het ijs gaan, in principe 5 ronden voordat de eerste groep deelnemers afsprint,
 • Er worden geen gele-rode kaarten gegeven,
 • Overtredingen worden bestraft middels declasseren of diskwalificeren,
 • hulp van ploeggenoten, welke afzakken  uit een achterliggende groep, is in het zesbanentoernooi niet toegestaan
 • Het “Handboek Marathonschaatsen NHU” is van toepassing op de wedstrijden.

3.3.3 Deelnemers mogen schriftelijk protesteren binnen 15 minuten (artikel 424-4 en 4e)

Protestformulier inleveren binnen 15 minuten na vaststelling van de uitslag van de desbetreffende wedstrijd. Middels bijgaand protestformulier Zie bijlage 2.

3.3.4 Prijzen worden contant uitbetaald door de jury.

Prijzen worden direct na de betreffende wedstrijd uitgedeeld door de jury.

Prijzen welke niet na de wedstrijd zijn opgehaald vervallen aan het einde van de wedstrijdavond aan de betreffende baancommissie marathon van de baan.

Prijzen worden uitgekeerd volgens de bijgevoegde prijzenschema zie bijlage 3.

3.3.5 Scheidsrechters stellen na afloop scheidsrechtersrapport op en sturen dit binnen 5 dagen naar de secretaris van de GTCM en Peter van Kleij. Zie bijlage 4 voor het scheidsrechtersrapport.

3.4 Categorieën

Er zijn drie categorieën: D, C en M1.

3.5 Gastrijders

3.5.1 Rijders die zich willen testen in een wedstrijd van het Zesbanentoernooi mogen starten in de wedstrijden op de baan van hun wedstrijdnummer, in overleg met de betreffende marathoncommissie.

3.5.2 Inschrijfgeld: 5 euro

3.5.3 Gastrijders rijden voor de daguitslag maar krijgen geen punten. Ze komen niet in het algemeen klassement, de punten worden toegekend aan de volgende in de daguitslag.

4. Jeugd- en juniorenwedstrijden

4.1 Voorwaarden voor deelname

Deelnemers moeten in bezit zijn van:

 • een wedstrijdlicentie is vervallen , uitgezonderd de pupillen, voor deze categorie is het oormerk marathon wel gewenst en is gratis maar moet wel vermeld worden tijdens het aan vragen van de licentie bij de KNSB.
 • een geldig wedstrijd trainingsabonnement voor de betreffende ijsbaan. Deelnemers melden zich voor elke wedstrijd en ontvangen een (vast) beennummer, nodig voor de administratie van het competitieverloop.

4.2 Wedstrijdreglement

Voor alle wedstrijden in deze klasse geldt het Wedstrijdreglement specifieke bepalingen Marathon zoals gehanteerd door het Sectie Bestuur Marathon. Het aantal ronden is per categorie landelijk vastgelegd. De baancommissie marathon kan de reglementering aanpassen aan de omstandigheden.

4.3 Categorieën

Zowel voor meisjes als jongens worden er wedstrijden gereden in de categorieën pupillen C, B en A en junioren C, B en A.

4.4 Gewestelijk Kampioenschap

Alle jeugdschaatsers met een wedstrijdlicentie en een geldig trainingsabonnement in NHU, mogen starten, zowel op het GK kunstijs als het GK natuurijs.

Per baan kunnen per categorie 15 rijders worden afgevaardigd en uitruilen is toegestaan.

4.5 Landelijke finale Pupillen BA en Nederlands Kampioenschap Junioren

Door de KNSB wordt op grond van het aantal licentiehouders per categorie aan het gewest NHU een aantal startplaatsen toegedeeld. Dit aantal wordt gelijkmatig verdeeld over de ijsbanen. De marathoncommissies melden hun kandidaten aan bij de secretaris van de GTC M. De gewestelijke kampioenen worden direct geplaatst maar zijn inbegrepen in het toegewezen aantal.

Er mag alleen gestart worden in de eigen leeftijdscategorie.

5. Baanselectie

5.1 Selectiecriteria

5.1.1 Met name voor jeugdige rijders is het presteren in de baancompetitie een criterium voor toelating. Verder is van belang of er mogelijk een doorstroming kan zijn naar de landelijke competitie, waarbij niet alleen gekeken wordt naar aanleg maar zeker ook naar inzet. In eerste instantie is deze selectie bedoeld voor jeugdig talent, maar ook voor rijders die opnieuw beginnen, bijvoorbeeld na een blessure.

5.1.2 Rijders uitkomend in de beloftendivisie worden uitgenodigd voor de baanselectie. Hoe gaat dit nu verder in het reglement?

5.2 Faciliteiten

5.2.1    Voor het trainen van de baanselectie wordt een trainer aangesteld, deze wordt benoemd door het Gewestelijk Bestuur. Verder ontvangen de geselecteerden trainingsabonnementen voor de ijsbaan tegen gewestelijk tarief. Voor Amsterdam geldt een aparte regeling. Er wordt zowel in de zomer als in de winter getraind. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor faciliteiten in de winter is actieve deelname aan de zomertrainingen.   

5.2.2    De medische begeleiding en sportkeuringen zijn voor eigen rekening.

5.3 Verplichtingen

Geselecteerden, niet zijnde beloftendivisie rijders en zesbanentoernooi rijders, zijn verplicht deel te nemen aan de baancompetitie en het Gewestelijk Kampioenschap. Voor de trainingen en wedstrijden zijn alle rijders verplicht zich af te melden bij de trainer in geval van afwezigheid.

6. Gewestelijke Selectie

6.1 Samenstelling

De gewestelijke selectie is verdeeld in twee groepen. De noordelijke groep traint in Alkmaar en Hoorn, de groep zuid traint in Amsterdam en Utrecht.

Voor de gewestelijke selecties worden dames en heren uitgenodigd die uitkomen in de landelijke Topdivisies en de eerste 20 heren van de ranking van de beloftendivisie.

De GTC M kan op grond van uitzonderlijke prestatie en omstandigheden rijders toevoegen.

6.2 Verplichtingen

Deelname aan het gewestelijk kampioenschap Marathon.

Regelmatig fiets-, skeeler- en schaatstraining bezoeken (met de “profs” wordt eerst gesproken – door de Baancontactpersonen – of ze de uitnodiging accepteren en meetrainen).

6.3 Procedure                                                                                                                  

Na afloop van het seizoen zal vóór de evaluatie van het afgelopen seizoen, een voorlopige selectie worden samengesteld, waarbij degenen die afvallen niet worden uitgenodigd voor de evaluatie.

De contactpersonen van de gewestelijke selecties stellen degenen die afvallen hiervan op de hoogte.

6.4 Faciliteiten

6.4.1 Voor het trainen van de gewestelijk selectie wordt een trainer aangesteld, deze wordt benoemd door het Gewestelijk Bestuur. Verder ontvangen de geselecteerden trainingsabonnementen voor de ijsbaan tegen gewestelijk tarief. Voor Amsterdam geldt een aparte regeling. Voorwaarde voor deelname aan de wintertrainingen is actieve deelname aan de zomertrainingen.   

6.4.2 De medische begeleiding kan bestaan uit het afnemen van een aantal testen waarvan de financiering voor rekening van de rijders zelf komt. Sportkeuringen zijn ook voor eigen rekening.

7. Bijzondere wedstrijden

7.1 Gewestelijk Kampioenschap

7.1.1    Het gewestelijk Kampioenschap wordt gehouden voor Dames, Heren ABC en Masters. Naast rijders die voldoen aan onderstaande voorwaarden wordt de regerend kampioen uitgenodigd zijn/haar titel te verdedigen.

7.1.2    Voorwaarden voor deelname Dames

Startgerechtigd zijn:

 • de dames die uitkomen in Dames Top Divisie
 • de dames die uitkomen in het Zesbanentoernooi
 • dames uit de baancompetitie die door de baancontactpersonen worden voorgedragen

7.1.3    Voorwaarden voor deelname Heren ABC

Startgerechtigd zijn:

 • alle rijders uit de Top Divisie en de beloftendivisie
 • alle C-rijders die uitkomen in het Zesbanentoernooi
 • rijders uit de baancompetitie die door de baancontactpersonen worden voorgedragen

7.1.4    Voorwaarden voor deelname Masters

Startgerechtigd zijn:

 • alle masters die uitkomen in het Zesbanentoernooi
 • masters uit de baancompetitie die door de baancontactpersonen worden voorgedragen.

7.1.5

Rijders mogen maar aan 1 gewestelijk kampioenschap meedoen. Het gewest waar de rijder zijn thuis accommodatie is.

Thuis accommodatie is in het gewest waar de rijder zijn vereniging traint.

7.2 Nederlands Kampioenschap en Cup Finale

7.2.1 Organisatie

In het Memorandum voor het organiseren van Marathonwedstrijden, opgesteld door de Sector Wedstrijdorganisatie, worden de taken en verplichtingen van de diverse instanties die met de organisatie van het Nederlands Kampioenschap en de KNSB Cup Finale te maken hebben beschreven. Op voordracht van het Sectiebestuur Marathon wordt het NK door het Algemeen Bestuur toegewezen aan een kunstijsbaan

Het Sectiebestuur wijst de KNSB Cup Finale toe aan een kunstijsbaan. In beide gevallen stelt de GTC Marathon een Organisatie Comité samen, waarin zitting kunnen hebben een vertegenwoordiger van het Sectiebestuur Marathon en de Marathoncoördinator namens het bondsbureau.Het OC hanteert voor haar uitvoerende taak het daarvoor bestemde draaiboek. In het OC van het NK zit minmaal de competitieleider Marathon. De marathoncoördinator van het SBM is tevens de competitieleider Marathon.

7.3 Landelijke wedstrijden Masters1.

7.3.1    Selectie voor landelijke wedstrijden masters1.

De hoogst geklasseerden van de regiocompetities worden geselecteerd voor de Nederlands Kampioenschappen op natuurijs en kunstijs, natuurijsklassiekers en de Elfstedentocht. Er zijn 3 regiocompetities: het Zesbanentoernooi, de competitie Noordoost en de competitie Zuid.

Het aantal geselecteerden per regiocompetitie, wordt door de competitieleider marathon van de KNSB bepaald naar evenredigheid van het aantal marathonlicenties in de regio’s.

De selectieprocedure is opgenomen in het Wedstrijdreglement van de KNSB, artikel 418 lid 6.

ONK Masters en Grand Prix Masters vallen buiten deze regeling: deze wedstrijden staan open voor alle masters (M1,M2,M3).

7.3.2 Aanmelden van masters1 die zich niet geplaatst hebben door middel van het Zesbanentoernooi

De GTC Marathon mag naast deelnemers aan het Zesbanentoernooi

2 masters aanwijzen voor deelname aan het NK Kunstijs, 2 voor het NK Natuurijs en de natuurijsklassiekers.

Voor deze aanwijsplaatsen komen in aanmerking:

 • de regerend Nederlands Kampioen kunstijs en/of natuurijs
 • de regerend Gewestelijk Kampioen kunstijs en/of natuurijs
 • Voor overblijvende startplaatsen kunnen de eerstvolgende NHU rijders van het Zesbanentoernooi zich melden. Waarna de GTC M beslist over de toewijzingen.

Rijders die in aanmerking willen komen voor deze extra plaatsen moeten zich 48 uur voor aanvang van de wedstrijd melden bij de secretaris van de GTC M NHU: gtcm.nhu@gmail.com

7.3.3 Aanmelding van masters 1 voor het NK Natuurijs en Kunstijs, natuurijsklassiekers en de Elfstedentocht.

De namen van rijders die geselecteerd zijn worden 48 uur voor aanvang van de wedstrijd op een lijst van de KNSB gezet.

Die lijst staat op de website www.schaatsen.nl

Voor wedstrijden onder auspiciën van de KNSB moeten deelnemers zich 12 uur voor aanvang van de wedstrijd op deze lijst aanmelden en zo bevestigen dat ze zullen starten, voor de Elfstedentocht is dat 24 uur. Geselecteerde rijders moeten in het bezit zijn van een start-controlekaart van de Vereniging De Friesche Elf Steden.

Het is dus alleen voor geselecteerde rijders mogelijk zich aan te melden.

Er worden geen reserveplaatsen toegekend.

7.4 Dames Regionaal ONK en Elfstedentocht

7.4.1 Aan het ONK mogen nader geselecteerde dames uit regionale competities deelnemen.

7.4.2 Voor deelname aan de Elfstedentocht komen de hoogst geklasseerde dames uit de regionale competities in aanmerking. De aantallen per regiocompetitie worden bepaald door de KNSB. Geselecteerde rijdsters moeten in het bezit zijn van een start-controlekaart van de Vereniging De Friesche Elf Steden.

8. Natuurijswedstrijden

8.1 Wedstrijdreglement

Voor alle marathonwedstrijden op natuurijs geldt het Wedstrijdreglement van de KNSB / Specifieke Bepalingen Hardrijden Marathon, in het bijzonder de artikelen 422 en 423, zoals dat gehanteerd wordt door het Sectiebestuur Marathon.

8.2 Voorwaarden voor deelname

De deelname aan een Nederlands Kampioenschap en andere wedstrijden op nationaal niveau is geregeld in bovengenoemd Wedstrijdreglement.

Voor een Gewestelijk Kampioenschap Natuurijs worden dezelfde criteria gehanteerd als genoemd in 7.1.2 en 7.1.3.

8.3 Aanmelden van wedstrijden

Wedstrijden op natuurijs, zowel landelijk als regionaal, worden aangemeld bij de natuurijscoördinator van de GTC M NHU, waarna overleg volgt met de coördinator van het Sectiebestuur Marathon van de KNSB.

8.4 Voorwaarden voor organisatie

Voorwaarden voor het houden van natuurijswedstrijden staan in art. 422 van het Wedstrijdreglement:

 • de soorten wedstrijden, zowel landelijk als gewestelijk
 • de status van de wedstrijden.
 • afmetingen, ijsdikte, uitzetten en markeren en aankleden van het wedstrijdparcours.
 • werkzaamheden van de organisatie, te regelen in een actueel draaiboek: waarin ondermeer preparen en onderhouden van het parcours, contacten met overheidsinstellingen, zorg voor EHBO en medische begeleiding, en in overleg met de coördinator het installeren van een wedstrijdjury.
 • de wedstrijdleiding wordt aangesteld door de natuurijscoördinator van de GTC M NHU.

9. Promotie en degradatie beloftendivisie en Dames Topdivisie

9.1 Reglement

Voor promotie en degradatie van beloftendivisie en Dames Topdivisie gelden de reglementen van de KNSB, met name artikel 4.19 van het KNSB Reglementenboek.

9.2 Aanmeldingen

Na vaststelling van de geplaatste rijders/rijdsters wordt aan de GTC’s Marathon gevraagd kandidaten aan te melden voor de open plaatsen van de degradanten.

9.3 Aantal aanmeldingen

Het aantal aanmeldingen per gewest wordt bepaald op basis van evenredigheid met het aantal licentiehouders in de betreffende discipline per gewest.

9.4 Criteria voor aanmelding

Voor de promotie naar beloftendivisie en Dames Topdivisie hanteert de GTC M NHU de volgende criteria:

9.4.1 Aangemeld worden de rijders/rijdsters die na één jaar gedegradeerd zijn. Voorwaarde is dat deelgenomen is aan tenminste 50% van de voor hun categorie geldende wedstrijden.

9.4.2 Besproken worden de rijders/rijdsters uit de top van het eindklassement van het Zesbanentoernooi. Voorwaarde voor aanmelding is dat men deelgenomen heeft aan tenminste 50% van de wedstrijden van het Zesbanentoernooi.

9.4.3 Besproken worden rijders/rijdsters die op grond van uitzonderlijke prestaties of omstandigheden ingebracht worden door de marathoncommissies.

9.4.4 Voor C-rijders die zich niet geplaatst hebben door deelname aan het Zesbanentoernooi en willen worden toegelaten tot beloftendivisie wedstrijden gelden de bepalingen van art. 418-5 van het wedstrijdreglement

10. Financiën

10.1 Opstellen begroting

Meestal in de maand januari krijgt de budgetbeheerder van de GTC M het verzoek van de penningmeester van het Gewest, om voor een bepaalde datum de begroting voor het komende seizoen in te dienen.

De budgetbeheerder stelt een concept begroting op en laat deze goedkeuren in de vergadering met de GTC M. Zo nodig past de budgetbeheerder deze begroting aan.

Hierna verstuurt de budgetbeheerder de definitieve begroting naar de penningmeester van het Gewest.

Na de Algemene Voorjaarsvergadering van het Gewest -waarin de begroting wordt behandeld- ontvangt de budgetbeheerder van de penningmeester een schrijven van met het toegekende budget voor de GTC M.

Hierna is de budgetbeheerder bevoegd op basis van de het toegekende budget uitgaven te doen.

Alle kosten –behalve de vergoeding aan trainers- betaalt de budgetbeheerder en declareert later de betaalde kosten bij de penningmeester.

10.2 Landelijke wedstrijdkalender Cup competitie

De marathoncoördinator van het SBM informeert en inventariseert de mogelijkheden voor het toewijzen van Cup wedstrijden. In overleg met de baancontactpersonen wordt een wedstrijdkalender opgesteld.

10.3 Afrekening landelijke wedstrijden

10.3.1 Er is een aantal wedstrijden te onderscheiden:

 • Cup wedstrijden
 • nationale wedstrijden
 • meerdaagse wedstrijden
 • Nederlands Kampioenschap

10.3.2 Alle landelijke wedstrijden worden verreden voor rekening en risico van het organisatie comité.

De marathoncommissies treden op als organisatiecomité. Ze kunnen in overleg met de marathoncoördinator sub sponsoren aantrekken.

Het organisatie comité levert binnen vier weken na afloop van het seizoen een overzicht in van inkomsten en uitgaven bij de penningmeester van het gewest, met de bijbehorende bescheiden. Van de daarbij behorende budgetten/reserves van de marathoncommissies wordt door het gewestelijk bureau een overzicht opgesteld.

10.4 Inschrijfgelden

Deelnemers aan het regionale Zesbanentoernooi (Regio West) en de baanmarathoncompetitie moeten hiervoor inschrijfgeld betalen.

Deelnemers aan de marathons voor de jeugd betalen geen inschrijfgeld.

De hoogte van het inschrijfgeld wordt vastgesteld door de GTC-M en is voor alle banen gelijk.

Voor het seizoen wijzigen bedraagt het inschrijfgeld €25,00 voor het zesbanentoernooi. Gastrijders betalen €5,00 per wedstrijd.

De inschrijfgelden voor het Zesbanentoernooi en baancompetitie komen ten goede van de marathoncommissie per baan voor dekking van de kosten.

Het inschrijfgeld voor de baancompetitie bepaald de marathon commissie van de baan zelf en gastrijders betalen €5,00 per wedstrijd.

Wel kan de marathoncommissie per baan een borg of statiegeld voor het beennummer vragen.

10.5 Financiële verantwoording

Naast de financiële verantwoording van de landelijke wedstrijden dient de budgetbeheerder van de marathoncommissie van een baan ook een boekhouding bij te houden van de inkomsten en uitgaven van de overige marathonactiviteiten per baan.

Per kwartaal verstrekt de budgetbeheerder van de marathoncommissie een kopie van deze boekhouding aan de budgetbeheerder van de baancommissie van zijn baan.

Voor het beheer van deze gelden heeft de budgetbeheerder de beschikking over een gewestelijke bankrekening.

1 maand na afloop van een kalenderkwartaal dienen kopieën van deze bank/girorekening(en) en inkomsten en uitgaven aan de budgetbeheerder van de baancommissie verstrekt te worden t.b.v de accountantsdienst. Dus op 1 februari, 1 mei,1 augustus en 1 november van ieder jaar.

10.6 Kostenvergoedingen

Leden van de GTC M kunnen hun kosten t.b.v marathonactiviteiten voor het gewest declareren bij de budgetbeheerder van de GTC-M, zoals:

 • alle bezochte, door de GTC-M uitgeschreven vergaderingen en bijeenkomsten
 • wedstrijdbezoeken op zesbanen- en landelijk niveau, indien men door de GTC-M als vertegenwoordiger is aangewezen

Marathonactiviteiten t.b.v baanactiviteiten zijn niet declarabel.

Voor het declareren van de kosten dienen de standaard formulieren van het Gewest te worden gebruikt.

Gemaakte andere kosten kunnen uitsluitend worden betaald na overlegging van de betreffende nota’s.

10.7 Vergoeding trainers

Voor aanvang van het seizoen wordt door de budgetbeheerder van de GTC-M een richtlijn opgesteld op basis waarvan de trainers kunnen declareren.

De declaraties dienen de trainers in te dienen bij de budgetbeheerder van de GTC-M die de declaraties controleert en ter betaling doorstuurt naar de penningmeester van het gewest.


Bijlage 1

Puntentelling

Dames en C-rijders  Masters 
positiepunten positiepunten
1e plaats20,1 1e plaats35,1
2e plaats19 2e plaats34
318 333
417 432
516531
615 630
714 729
813828
912927
10111026
11101125
1291224
1381323
1471422
1561521
1651620
1741719
1831818
1921917
2012016
2115
2214
2313
2412
2511
2610
279
   288
   297
   306
   315
   324
   333
   342
   351

Rijders welke een uitloopronden hebben krijgen 5 punten extra in de einduitslag.


Bijlage 2

Protestformulier

Uitgereikt op:                         ………-………-……….201………om……….-………. uur *1

Ingeleverd op:                        ………-………-……….201……….om………-………. uur *1

(*1 door scheidsrechter in te vullen)

Soort wedstrijd:


Scheidsrechter:


Indiener protest deelnemer/ploegleider : (svp doorhalen wat niet van toepassing is)


Deelnemersnummer:


Protesteert tegen:


Verklaring van deelnemer/ploegleider waarom geprotesteerd wordt:

 


 


Verklaring en beslissing scheidsrechter:

 


 


Handtekening protesterende deelnemer/ploegleider:

 


Handtekening scheidsrechter:

 


 


Bijlage 3

Prijzenschema en dergelijke zesbanentoernooi

DagprijzenEindklassement
C-rijdersMastersDamesC-rijdersMastersDames
1e€30€30€30 €50 en beker€50 en beker€50 en beker
2e€25€25€25 €45 en beker €45 en beker €45 en beker
3e€20€20€20 €40 en beker€40 en beker€40 en beker
4e€15 €15€15
5e€15€15€15
Totaal€105 €105 €105 €135€135€135
PremiesMinimaal1perWedstrijd
C-rijdersMastersDames
1e€15€15€15
2e€10€10€10        
3e€5€5€5        
Totaal€30€30€30        

Inschrijfgeld voor de rijders ( zijn inkomsten voor de marathoncommissies)

 • €25 per rijder(ster) en geen statiegeld voor het beennummer
 • €5 per rijder(ster) en per keer voor de gastrijders(sters) van de eigen baan

Bijlage 4

Scheidsrechtersrapport Kunst/Natuurijswedstrijd

Correspondentie adressen:

 • 6banen@gmail.com
 • gtc.nhu@gmail.com
 • p.kleij@casama.nl

1. Wedstrijd

Plaats wedstrijd:  …………………………………………………………………………

Datum wedstrijd:  ……………………………………………………………………….

Naam wedstrijd:   6-banen

Hoofdscheidsrechter:  ……………………………………………………………..

Scheidsrechters:          ……………………………………………………………….

Aankomstrechter:       ……………………………………………………………….

Systeembeheerder:     ……………………………………………………………….

Aankruisen wat van toepassing is:

Heren C …………. ronden

Masters …………. ronden

Dames …………… ronden

GTC vertegenwoordiger

2. Beoordeling inschrijfbureau

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

3. Veiligheid

3.1 Was de medische dienst op orde:

 • EHBO
 • Dokter
 • EHBOkamer
 • Voldoende medische apparatuur

3.2 Was de baanbeveiliging op orde:

 • Baanbeveiliging rondom
 • Baanbeveiliging voldoende hoog

3.3 IJskwaliteit:

 • Goed geprepareerd
 • Goede kwaliteit in de wedstrijd

4. Deelnemers

Zijn er afwijkingen geconstateerd in:

 • Handbescherming
 • Beenbescherming
 • Enkelbescherming
 • Beennummers
 • Reclame wedstrijdkleding
 • Niet afgeronde schaatsen

5. Hebben zich ongevallen voorgedaan?


6. Disciplinaire straf opgelegd?


7. Bijzonderheden rond de wedstrijden


8. Wedstrijdevaluatie


9. Handtekening scheidsrechter

Datum:


Naam:


Handtekening:


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.