Beleidsplan TC Langebaan

De TC is bezig met het actualiseren van het beleidsplan. Daarvoor is input  van anderen natuurlijk welkom!

Structuur

Verhouding tot Baancommissie

 • TC is een subcommissie van de baancommissie
 • TC wordt benoemd door BC en legt verantwoording af aan BC
 • Minimaal 1 lid van het dagelijks bestuur van de BC is tevens lid van de TC

Samenstelling en werkwijze TC

 • TC-leden hebben bij voorkeur een brede achtergrond en verschillende rollen (trainer, wedstrijdsecretaris, clubbestuurder e.d.).
 • TC kiest uit haar midden zelf een voorzitter en secretaris.
 • TC heeft bij voorkeur een oneven aantal leden met een maximum van 7
 • TC vergadert maandelijks gedurende het schaatsseizoen en zo vaak als verder nodig.
 • Alle leden van de TC hebben één stem. TC besluit bij meerderheid. Bij stakende stemmen geeft de voorzitter de doorslag
 • Zowel aan het begin als aan het einde van een seizoen schrijft de TC een bijeenkomst uit voor de verantwoordelijke functionarissen van de verenigingen (voorheen Technische Bijeenkomst),
 • De Technische Commissie maakt beleid en moet verantwoording afleggen aan de verenigingen. De Technische bijeenkomst is het toetsingsmoment.
 • De TC is adviserend richting o.a.
  • contactpersoon selecties
  • trainers ijsfaciliteiten
  • Contactpersoon sponsors
  • Organisatiecommissies bijzondere wedstrijden

Doelstelling (missie)

Het mogelijk maken dat iedere Amsterdamse Langebaan-wedstrijdschaatser het maximale uit zijn schaatspotentie kan halen.

Taken

Richting KNSB en gewest
 • KNSB/gewest-regels en beleid optimaal invoeren gegeven de A’damse situatie
 • Vertegenwoordiging van Amsterdam naar GTCL/KNSB (baancontactpersoon)
 • Vertegenwoordiging namens TC bij BC vergaderingen.
 • Voordracht aan GTCL van baanselectie o.b.v. selectiecriteria GTCL en i.o.m. trainer
 • Voordracht aan GTCL van C-selectie o.b.v. selectiecriteria GTCL i.o.m. trainer. Zie Selectieproces C-Selectie voor nadere uitwerking.
 • Samenstellen selectie ‘JaanEdenbaan’, alsmede transparantie inzake criteria voor deelname aan ”trainingsuur MST” en het “selectie”- wedstrijdblok op de zondagavond.
Richtlijnen opstellen voor wedstrijdschema
Attractief programma voor alle rijders
 • Gelijk aantal mogelijkheden voor alle groepen rijders
 • Hoge wedstrijddeelname door mix van losse wedstrijden en competities voor verschillende groepen (clubs, leeftijd, snelheid, familieleden).
 • Bepalen speelruimte voor wedstrijdsecretaris voor ad hoc aanpassingen
 • Bewaken van Trainingsuren, enz.
 • Afstanden per categorie, vaststellen minimale deelname normtijd, deze zullen voorafgaand aan het seizoen gepubliceerd worden. Dit geldt voor alle categorieën.
 • Wedstrijdschema wordt samengesteld door wedstrijdsecretaris BC in overleg met de coaches van de diverse selecties en zal niet eerder gepubliceerd worden dan na akkoord TC.
 • Het wedstrijdschema wordt aan het begin van het seizoen gepubliceerd.

Hierin wordt opgenomen:

 • Alle langebaanwedstrijden verreden op de Jaap Edenbaan door de BC georganiseerd.
 • Wedstrijden van de in Amsterdam gevestigde verenigingen op het 1e
 • Alle Gewestelijke wedstrijden waaraan Amsterdam deelnemers mag leveren
 • Alle Inter-clubwedstrijden van Amsterdamse Verengingen op andere banen.
 • Door TC te organiseren wedstrijden in Thialf of andere banen t.b.v selecties.
 • Speciale aandacht voor knelpunten m.b.t. trainingsfaciliteiten door de Landelijke Marathon en Feestdagen
Bewaken/bevorderen van kwaliteit & kwantiteit van
 • De compleet benodigde wedstrijdjury bij alle wedstrijden in Amsterdam
 • Materiaal
 • Trainers actief op Amsterdam

Communicatie met (selectie-) rijders en selecties

 • Maandelijks overleg met (selectie-) trainers door enkele leden van TC en/of Baancontactpersoon
  • Jaarplan
  • Voortgangsrapportage
  • Benodigde faciliteiten
 • Vertrouwenspersoon
 • Halfjaarlijks overleg TC met rijders/-sters
 • Verslaglegging t.b.v. TC van alle bijeenkomsten en kopie naar de BC
 • Communicatie via website & wedstrijdsecretarissen

Faciliteren van selecties

 • Voor nadere uitwerking zie document Technisch beleid toprijders.
 • Gestructureerde zomertrainingen
 • Shorttrack trainingsijs regelen
 • Ondersteuning aan trainers bij organisatie trainingskampen/-weekeinden
 • Indien gewenst ondersteuning bij opstellen jaarplan t.b.v. GTCL en TC conform vooraf vastgestelde richt- en tijdslijnen
 • Wedstrijdbezoek en verslaglegging t.b.v. evalueren voortgang selecties
 • Faciliteren van de betere Amsterdamse rijders
  • Vaststellen van regels voor toelating van rijders en trainingsgroepen tot “MST”
  • Rijders o.b.v. gewestelijk vastgesteld puntenaantal
  • Dispensatie in bijzondere gevallen
 • Instellen trainingsgroepen (‘Selectie JaapEdenbaan’) en uitnodigen van rijders i.o.m. trainers.
 • Wedstrijden in Heerenveen en/of andere snelle banen
 • Financiële ondersteuning via sponsoring

Bijzondere wedstrijden

 • Vaststellen transparante deelname criteria en reglementen welke aan begin van het seizoen gepubliceerd worden en eventueel gedurende seizoen na realistische toetsing aangepast kunnen worden
 • Organisatie Comités voor hieronder genoemde wedstrijden:
  • AIJC Bokaal PupA/JunC1
  • Kampioenschap van A’dam
  • Andantino Bokaal
  • Pupillencompetitie
  • gewestelijke wedstrijden
  • Heerenveen, ed.

Sponsoring van selecties en wedstrijden

 • Toezien op correcte vertegenwoordiging van sponsorbelangen(taak BC)
 • Zoeken naar mogelijkheden voor extra financiële middelen t.b.v. selectie (trainingskampen e.d.) en wedstrijdcompetities op Amsterdam(taak TC)
 • Administratieve afhandeling sponsorcontracten selecties richting KNSB(taak BC)
 • In overleg met de Baancommissie moet een actief mediabeleid gevoerd gaan worden. Ook belangrijk voor de sponsoren.

Reacties zijn gesloten.